Általános Szerződési Feltételek

 

I. A Szerződő Felek

I.1. Az Üzemeltető

Név: Fehéren Lebben menyasszonyi ruhaszalon Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2890 Tata, Kocsi utca 18.
Törvényes képviselő: Takács-Kristóf Eszter ügyvezető
Adószám: 27188440211
Közösségi adószám: HU27188440
Kapcsolattartó: Takács-Kristóf Eszter
E-mail: info@feherenlebben.hu
Web: www.feherenlebben.hu

I.2. Az Ügyfelek

Ügyfélnek minősül, aki az Üzemeltető menyasszonyi ruhaszalonjában vagy a www.feherenlebben.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető bármely szolgáltatást igénybe veszi, valamely terméket megvásárol vagy bérel.

A szolgáltatásokat azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki az Üzemeltető valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

II. Általános tudnivalók.

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed, az Üzemeltető által kínált valamennyi offline, és online módon nyújtott szolgáltatásra. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Üzemeltető, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatásokkal összefüggő lényeges körülményeket.
Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Üzemeltető valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013. évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja. Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének, és egyben hatályba lépésének napja: 2021. október 04. napja.

II.2. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya az Üzemeltető által kínált valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével, szerződés aláírásával, és jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

II.3. Termékkínálat meghatározása:

Az Üzemeltető ruhaszalonjában esküvői ruhák, fátylak és bolerók bérelhetőek, valamint esküvői ruhák, és különféle kiegészítők (cipők, ékszerek, hajdíszek) vásárolhatóak meg.

II.4. Személyes adatok:

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Üzemeltető az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az Üzemeltető által kínált szolgáltatások igénybevétele során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia az Üzemeltető részére. A bekért adatokat az Üzemeltető rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a kapcsolattartáshoz, a megrendelések, szerződések teljesítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

Az Üzemeltető az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok az Üzemeltető által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak a www.feherenlebben.hu/adatkezelesitajekoztato oldalon.

III. A bérletre vonatkozó általános feltételek

A bérelhető termékek esetén a bérlő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF az egyedi bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

III.1. A bérelt termék

A bérleti szerződés tárgyát képező ruhadarab, vagy kiegészítő minden főbb tulajdonságában megegyezik a Szolgáltató által üzemeltetett üzletben vagy a Weboldalán kiválasztott termékkel. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ügyfél, mint bérlő megfelelő állapotú, és rendeltetésszerű használatra alkalmas terméket vesz bérbe.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül megtekintett termékekhez képest a bérelhető termékeken a rendes használatból eredő kisebb elváltozások lehetnek, azonban ezek nem befolyásolhatják a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságát. A bérlet ruhákon kizárólag a testalkathoz mérten szükséges igazítást végzünk olyan mértékben, amelyben a ruha anyaga nem sérül, és nem változik meg az eredeti fazonja. Szalonunk kizárólag prémium tervezők által megalkotott modelleket kínál, erre való tekintettel semmilyen esetben nem szabunk új fazont, nem végzünk olyan átalakítást, ami bármilyen módon megváltoztatja az eredeti fazont. Ilyen jellegű kérést kizárólag vásárlás esetén, előzetes egyeztetés után tudunk vállalni.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bérelt termék alkatának megfelelően átalakításra szorulhat, ezért ezen átalakításhoz szükség van az Ügyfél derék és mellbőségének adataira, mely adatokat a Szolgáltató a bérleti szerződés aláírásának napján rögzíti, és mely adatok kezelése a www.feherenlebben.hu/adatkezelesitajekoztato oldalon található szabályok szerint történik.

III.2. A bérleti díj, és a foglaló

Az Ügyfél, mint bérlő a terméket bérleti díj ellenében veszi bérbe. A bérleti díj mértékét Felek minden esetben az egyedi bérleti szerződésben határozzák meg. A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg az Ügyfél foglalót fizet, melynek mértéke – menyasszonyi ruha bérlése esetén – egységesen 80.000, -Ft azaz Nyolcvanezer forint. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés annak megkötésével, és a foglaló ezzel egyidejű megfizetésével jön létre. A bérleti szerződés aláírásával a Felek nyilatkoznak arról, hogy a foglaló jogi természetét ismerik és elfogadják, hogy amely félnek az érdekkörében felmerülő okból a szerződés meghiúsul, ez a fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles a másik félnek visszafizetni.

III.3. A kaució

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy menyasszonyi ruha bérlése esetén 50.000, -Ft kauciót köteles megfizetni Szolgáltató részére a bérelt ruha átvételével egyidejűleg. A kaució célja a bérelt termékben a bérlet időtartama alatt keletkezett esetleges sérülések, károsodások kijavítása anyagi fedezetének biztosítása. Amennyiben az ügyfél a ruhát az átadáskori állapotához képest sértetlen állapotban és határidőben adja vissza Szolgáltató részére, ebben az esetben a kaució visszajár. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a ruhán annak visszavitelekor az átadáskori állapotához képest bármilyen sérülés vagy károsodás látható, ebben az esetben Szolgáltató ezekről a sérülésekről kárjegyzéket vesz fel, és a keletkezett károk javításának becsült költségét a kaució összegéből előzetesen levonhatja. Felek a kijavítást követően a tényleges költségek ismeretében elszámolnak egymással. Amennyiben a ruha kijavításának költsége kevesebb mint a kaució összege, a különbözet visszajár az Ügyfél részére. Amennyiben azonban a javítás költsége a kaució összegét meghaladja, ebben az esetben az Ügyfél – legfeljebb a ruha újkori listaárának felével megegyező összeg erejéig – köteles kártérítés jogcímén a kaución felül az azt meghaladó kár összegét is megtéríteni Szolgáltató részére.

III.4. A Ruhapróba

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az első ruhapróba alkalmával Szolgáltató egy egyszeri 5.000, -Ft összegű díjat számláz ki, amely a – bérleti szerződés létrejötte esetén – a bérleti díjba beszámít, amennyiben a bérleti szerződés nem jön létre, ebben az esetben szolgáltatási díjként kerül megfizetésre az Ügyfél részéről.

III.5. A bérelt termék átadása

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bérelt terméket érvényes, és hatályos bérleti szerződés alapján a már megfizetett, és bérleti díjba beszámított foglalón felül fennmaradó bérleti díj, és a III.3. pont szerinti 50.000, -Ft összegű kaució maradéktalan megfizetése ellenében veheti át. Az átvétel a bérlő által személyesen, vagy harmadik személy meghatalmazása útján lehetséges, meghatalmazás esetén a meghatalmazott eljárásáért az Ügyfél úgy felel, mintha maga járt volna el. Az átadáskor a Szolgáltató átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melyben felek rögzítik a bérelt termék átadáskori állapotát. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

III.6. A bérelt termék visszavétele

A bérleti szerződésben meghatározott csütörtöktől vasárnapig tartó időtartam lejártát követő hétfőn (ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon) 10.00 óráig terjedő időben az Ügyfél köteles a bérelt terméket a Szolgáltató üzletébe visszavinni. A bérelt termék visszavitele a bérlő által személyesen, vagy harmadik személy meghatalmazása útján lehetséges, meghatalmazás esetén a meghatalmazott eljárásáért az Ügyfél úgy felel, mintha maga járt volna el. Visszavételkor Szolgáltató újból átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a termék visszavételkori állapotát rögzíti. Amennyiben a bérelt terméken bármilyen kár keletkezett a bérlés időtartama alatt, ebben az esetben Szolgáltató kárjegyzéket vesz fel, és a III.3. pontban írt rendelkezéseket jogosult alkalmazni. Szolgáltató kárnak tekinti különösen, de nem kizárólag a bérelt termék bármilyen szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt, gyertya által okozott viasz általi károsodását, vagy bármilyen hiányát (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, díszítése elvesztését, rongálódását is).

III.7. Szerződésszegés

Szolgáltató szerződésszegésnek tekinti, ha a bérleti szerződés megkötésekor rögzített adatokhoz képest a ruhaigazítás napján az Ügyfél derék/és vagy mellbőségében egy (1) konfekcióméret, vagy azt meghaladó különbség van.
A ruha lefoglalásakor rögzített méretet követő egy konfekcióméretnél jelentősebb változás esetén a Szolgáltató jogosult a ruhaigazításért külön költséget felszámolni, vagy – amennyiben a ruhaigazítás bármely okból nem lehetséges – jogosult – szerződésszegés miatt – a szerződéstől – a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazásával – elállni.
– Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az esküvőn viselni kívánt cipőt az első ruhaigazítás napján magával hozza abból a célból, hogy a ruha hosszát Szolgáltató ehhez igazítsa. Ügyfél tudomásul veszi, ha ennek a kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, ez az Ügyfél szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazásával Szolgáltató a szerződést jogosult – a teljes vállalkozói díj követelésével – felmondani. Amennyiben az Ügyfél a ruhaigazítás időpontjában használt cipőtől eltérő cipőt használ a ruha viselése során, és emiatt a ruha méretében, vagy bármely más jellemzőjében eltér a ruhaigazítás során kialakult jellemzőitől, ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

– Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a ruhaigazítást követően a szerződést felmondja, Szolgáltatót ebben az esetben a teljes vállalkozói díj megilleti.

– Amennyiben az Ügyfél a bérelt terméket a III.5. pontban meghatározott időpontnál később viszi vissza Szolgáltatóhoz, ebben az esetben Szolgáltató minden egyes késedelmes nap után 50.000, -Ft azaz Ötvenezer forint összegű késedelmi kötbért jogosult felszámítani, mely kötbér összegét a kaucióból is jogosult levonni.

– Ügyfél a bérelt terméket az átadáskor meglévő állapotban köteles visszavinni Szolgáltatónak. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken okozott kárt megtéríteni, a kártérítés maximális mértéke a ruha beszerzési árának összege lehet.

– Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ruhán semmilyen kiigazítást, javítást nem végezhet, minden ilyen javítás, változtatás károkozásnak minősül, ezt az Ügyfél köteles megtéríteni. Az ilyen módosításokat, és átalakításokat Szolgáltató kárnak tekinti, a kárjegyzékben rögzíti, és azokra a III.3. pontban foglalt rendelkezéseket alkalmazza.

– Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adott bérelt termék megegyezik a weboldalon róla található fotón szereplő ruhával.

– Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindig tiszta és szép állapotú, de a legtöbb esetben használt terméket kap.

– Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató az adott terméket korábban már bérbe adhatta más Ügyfélnek, erre való tekintettel az Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a terméken az Ügyfél általi korábbi állapotához képest vagy a weboldalon szereplő képen lévő állapothoz képest rendeltetésszerű használatából eredő , de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek.

– Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, és köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni.

– Szolgáltató a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos bármely fizetési késedelem esetén a késedelemmel érintett időszakra a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

– Amennyiben az Ügyfél a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos bármely fizetési kötelezettségének írásbeli fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget ebben az esetben Szolgáltató igényét fizetési meghagyásos eljárás, vagy szükség esetén polgári peres eljárás útján érvényesíti.

III.8. Felelősség

Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv Felek általi aláírását követően Szolgáltató nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, bőrpír, seb vagy heg keletkezése, bőr vagy valamely testrész sérülése stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési vagy egyéb igényét Szolgáltatóval szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesítheti.

IV. Adatváltozás

Felek vállalják, hogy amennyiben a bérleti szerződés teljesítése szempontjából jelentős adataikban változás történik, arról egymást haladéktalanul tájékoztatják. A tájékoztatás elmaradásából eredő kárt az viseli, aki tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta.

V. Vételár/Szolgáltatási díj

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely a bruttó vételár.

A Szolgáltatások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon és szolgáltató üzletében való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása/lemondás

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon készpénzben megtéríti, vagy az Ügyfélnek átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget.
Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbaz értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni.

VII. Jótállás, Kellékszavatosság

Az Ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

VII.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Amennyiben a szolgáltatás hibás, az Ügyfél kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben Szolgáltató e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díja visszajár az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

Milyen határidőben érvényesítheti az ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik az Ügyfelek kellékszavatossági igényeiket?

Az ügyfelek a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igények érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VIII. A szellemi tulajdon védelme

A www.feherenlebben.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.
Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

IX. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Fehéren Lebben menyasszonyi ruhaszalon Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2890 Tata, Kocsi utca 18.
Törvényes képviselő: Takács-Kristóf Eszter ügyvezető
Adószám: 27188440211
Közösségi adószám: HU27188440
Kapcsolattartó: Takács-Kristóf Eszter
E-mail: info@feherenlebben.hu
Web: www.feherenlebben.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel a panaszát, amely az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az üzemeltető és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

IX.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Üzemeltetőt, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.